bub

KALLELSE TILL ALMÄNT EXTRA MÖTE

Postat i Nyheter - 12 september, 2018

Kallelse till allmänt möte i Borlänge Flygklubb tisdagen den 25 september kl 1830 i klubblokalen.

Förslag till dagordning:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av dagordningen.
5. Godkännande av eventuella fullmakter.
6. Erfarenheter från säsongen som gick.
7. Ett andra beslut om tillägg till stadgarna:
Valberedningen ska senast en månad före valmötet tillfråga de personer vilkas mandattid utgår vid mötet om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast en vecka före valmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.
8. Framtidens möjligheter och behov.
9. Övriga frågor

Kommentarerna är låsta.