Stadgar

STADGAR FÖR BORLÄNGE FLYGKLUBB

 

1 KLUBBENS UPPGIFT                  

Borlänge Flygklubb är en ideell förening som har till uppgift att verka för allmänflygets och flygsportens utveckling och popularisering genom:

– att bereda klubbens medlemmar tillfälle till flygning och social samvaro

– upplysningsverksamhet som väcker och vidmakthåller intresset för flygning och flygsport samt

– att arbeta för en god flygsäkerhet.

 

2 EXTERNA RELATIONER

Klubben är ansluten till Riksidrottsförbundet (RF) via Svenska Flygsportförbundet (FSF) och Dalarnas Idrottsförbund och följer i den idrottsliga verksamheten dessa organisationers stadgar. Dessutom är klubben ansluten till Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK) och Svenska Segelflygförbundet (SSF) och följer i den övriga verksamheten deras stadgar samt myndigheters regler. Anslutning till andra organisationer kan ske i enlighet med dessa organisationers stadgar.

 

3 MEDLEMSKAP  

Klubben består av de personer som upptagits i klubben som medlemmar. Medlemskap förutsätter skriftlig anmälan och erläggande av fastställda avgifter. Medlemskap kan vinnas av fysiska personer.

Medlem ska följa klubbens stadgar och övriga beslut som fattas av organ inom klubben. Medlemskap är aktivt eller passivt (stödmedlemskap). Aktiv medlem deltar i klubbens verksamhet på samma villkor som andra medlemmar.

Årsmötet kan besluta att fysisk person utses till hedersmedlem, varigenom medlemmen erhåller livslångt medlemskap.

Medlemskap upphör om fastställd medlemsavgift ej inbetalts inom två månader efter att nytt verksamhetsår börjat. Önskar medlem utträda ur klubben trots att fastställda avgifter erlagts, skall medlemmen skriftligt anmäla detta till klubbens styrelse. Erlagd avgift återbetalas ej.

Medlem kan uteslutas ur klubben för åtgärd som motarbetar klubbens verksamhet eller uppenbart skadar klubbens intressen. Beslut om uteslutning fattas av klubbens styrelse. Meddelande och överklagande av sådant beslut ska ske i enlighet med i § 2 berörd organisations stadgar. Erlagd avgift återbetalas ej.

Talan i tvist mellan medlem och klubben ska avgöras i enlighet med i § 2 berörd organisations  stadgar.

 

4 AVGIFTER

Medlem ska betala de medlemsavgifter som bestäms på års- eller valmötet. Avgift ska erläggas vid tidpunkt som anges av styrelsen. Avgift för aktivt medlemskap ska erläggas innan personen är besättningsmedlem på av klubben ägda eller disponerade luftfartyg.

Styrelsen äger rätt att medge undantag från första stycket.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

Medlem ska erlägga de övriga avgifter som beslutas av organ inom klubben enligt föreskrivna villkor.

 

5 STYRELSE

Klubben står under ledning av en styrelse som representerar klubben mellan de allmänna mötena.

Styrelsen förvaltar klubbens tillgångar, beslutar i aktuella frågor, fördelar arbetsuppgifterna inom styrelsen och delegerar vid behov till andra klubbmedlemmar, ansvarar för att klubbens stadgar och övriga för klubben bindande regler efterlevs.

Styrelsen väljs vid valmötet och består av ordförande, sekreterare, kassör, berörda flygchefer (eller motsvarande) och ytterligare minst tre ledamöter och minst två suppleanter.

Vid förhinder för ordinarie ledamot inträder suppleant. Suppleant har rösträtt endast när den inträder istället för ordinarie ledamot.

Ordförande väljs på ett år, övriga ledamöter och suppleanter väljs växelvis på två år.

Styrelsen kan kalla medlem till adjungerad ledamot utan rösträtt.

Klubbens firma tecknas av styrelsen eller, om så bestäms av styrelsen, av två av styrelsens ledamöter gemensamt.

Styrelsen kan kallas till sammanträde av ordinarie ledamot och är beslutsmässig då alla styrelsemedlemmar kallats och minst halva antalet av styrelsens ledamöter deltar i besluten. Vid omröstning äger ordföranden utslagsröst om lika röstetal uppnås.

Vid brådskande ärende av viktigare karaktär kan beslut per e-post fattas på samma sätt; beslutet protokollförs vid nästa sammanträde.

 

Styrelsen ska i god tid ge den valda valberedningen uppgift om vilka ledamöter som ska tillsättas vid nästkommande valmöte.

 

6 PROTOKOLL

Protokoll ska föras vid alla styrelsesammanträden och allmänna möten. Löpande paragrafnumrering ska tillämpas vid styrelsemötena varje enskilt verksamhetsår. Protokoll ska finnas tillgängligt för klubbens medlemmar.

 

7 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR, REVISION

Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden mellan 1 november och 31 oktober.

Styrelsen ansvarar för verksamheten under det verksamhetsår den valts. Från verksamhetsårets slut fram till årsmötet har den avgående styrelsen endast rösträtt i frågor som rör det år de valts för, men närvaro- och yttranderätt i alla frågor och ska kallas till alla styrelsemöten.

Räkenskaperna och förvaltningen ska granskas av två revisorer varav en bör vara godkänd revisor. För dessa ska finnas en suppleant. Revisorerna väljs växelvis på två år och revisorssuppleanten väljs på ett år.

Revisorerna ska löpande följa förvaltningen och kontrollera klubbens verksamhet.

Klubbens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisionsberättelsen ska vara styrelsen tillhanda senast sju dagar före årsmötet.

Styrelsens budget ska vara revisorerna tillhanda senast sju dagar före årsmötet.

 

8 ALLMÄNNA MÖTEN

Allmänna möten indelas i årsmöte, valmöte och extra möte. Kallelse och dagordning till allmänt möte ska tillsändas alla medlemmar per e-post minst 14 dagar före mötet samt anslås i anslutning till klubbens hemsida. Medlem ska meddela styrelsen om kallelse önskas per post. Påminnelse om allmänt möte utsänds per e-post senast 2 dagar före mötet.

Allmänna möten är beslutsmässiga med det antal medlemmar som infunnit sig till mötet.

Vid allmänt möte får endast ärende avgöras som upptagits i utsänd dagordning. Undantag görs för beslut om hänskjutning av nytt ärende till styrelsen.

Årsmöte ska hållas före 15 februari. Årsredovisning ska innehålla verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse i form av resultaträkning och balansräkning samt revisionsberättelse.

Valmötet ska hållas före oktober månads utgång.

Extra möte utlyses då styrelsen, en revisor eller minst en tiondel av medlemmarna så önskar och ska hållas inom en månad från att framställningen lämnats.

Handlingar som ska behandlas på möte ska vara tillgängliga för medlemmarna i klubblokalen senast sju dagar före möte.

 

Vid års och valmötet förekommer minst följande ärenden:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av dagordningen.
 5. Godkännande av eventuella fullmakter.

Endast vid årsmötet:

 1. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
 2. Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse.
 3. Föredragning av revisorernas berättelse.
 4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 5. Beslut om disposition av årets resultat.
 6. Redovisning av verksamhetsplan och budget för innevarande år

Endast vid valmötet:

 1. Val av styrelseledamöter.
 2. Val av styrelsesuppleanter.
 3. Val av revisorer enligt §8, valda styrelseledamöter får ej delta i beslutet.
 4. Val av valberedning för en tid om ett år. En av deltagarna i valberedningen ska vara sammankallande.
 5. Val av ombud till KSAK´s och SSF´s årsmöte och övriga organisationer där klubben ingår
 6. Val av klubbens förslag till representanter i dessa organisationers styrelser.

Vid års- och/eller valmötet:

 1. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.
 2. Behandling av förslag från styrelsen.
 3. Behandling av förslag från medlem som har kommit styrelsen tillhanda senast 21 dagar före mötet.
 4. Övriga frågor.

Vid extra möte förekommer tillämpliga delar av ovanstående punkter.

 

9 RÖSTRÄTT

Medlem som senast sju dagar före möte erlagt fastställda avgifter som aktiv medlem äger rösträtt med en röst. Rösträtt är personlig. I enskild fråga godkänns även bevittnad skriftlig fullmakt för annan medlem. Ombud med fullmakt får endast representera en medlem förutom sig själv.

För beslut fordras enkel majoritet med undantag av punkt 12.

 

10 STADGEÄNDRING OCH TOLKNING AV STADGAR

För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två allmänna möten med minst 30 dagars mellanrum av vilka det ena ska vara års- eller valmöte. Vid tvist angående stadgetolkning fattar styrelsen ett beslut i avvaktan på nästa allmänna möte. Medlem förbinder sig att vid tillämpningen av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Om kostnader uppstår vid tvist om tolkning av stadgarna står vardera parten för sin del och gemensamma kostnader delas lika mellan parterna

 

11 KLUBBENS UPPLÖSNING

Beslut om klubbens upplösning kan fattas endast på förslag av dess styrelse. För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande val- eller årsmöten. Klubbens tillgångar ska enligt beslut på sista årsmötet överföras till verksamhet som verkar för klubbens syften. I samband med klubbens upplösning ska dokument i frågan överlämnas till berörda externa organisationer enligt § 2 och beslut om arkivering tas.

 

 

Dessa stadgar har godkänts vid årsmöte den 20 januari 2013 och vid allmänt möte den 12 april 2013.