VMC Minima

(Luftrumsklasserna A, B, D och F används inte i svenskt FIR med undantag för de delar av Kastrup CTR och Rönne TMA som ligger i svenskt FIR, där luftrumsklass D förekommer. Mera om luftrumsklasser finns att läsa i AIP-Sverige, ENR 1-4).

Tänk på skillnaden nedan när tornet är öppet eller inte. Tornet stängt= okontrollerat luftrum.

Höjd LuftrumsklassFlygsikt Avstånd från moln
På eller över 3 050 m
(10 000 ft) AMSL.
A (**) B C D
E F G
8 km1 500 m horisontellt 300 m
(1 000 ft) vertikalt.
Under 3 050 m (10 000 ft)
AMSL men över det högsta
av 900 m (3 000 ft) AMSL
eller 300 m (1 000 ft) AGL.
A (**) B C D
E F G
5 km 1 500 m horisontellt 300 m
(1 000 ft) vertikalt.
På eller under det högsta av
900 m (3 000 ft) AMSL eller 300 m (1 000 ft) AGL.
A (**) B C D E 5 km 1 500 m horisontellt 300 m
(1 000 ft) vertikalt.
På eller under det högsta av
900 m (3 000 ft) AMSL eller 300 m (1 000 ft) AGL.
FG 5 km (***) Fritt från moln och med
sikt till marken (vattnet).

( *) När genomgångshöjden är lägre än 3 050 m (10 000 ft) ska flygnivå 100 användas i stället för 10 000 ft.

(**) VMC-minima i luftrumsklass A är medtagna som information till piloter och innebär inte att VFR-flygningar godtas i luftrumsklass A.

(***) Den behöriga myndigheten kan föreskriva a) att flygning får ske i flygsikt ner till 1 500 m 1. med en fart på IAS 140 kt eller lägre som ger adekvata möjligheter att upptäcka annan trafik eller hinder i tillräckligt god tid för att undvika kollision, eller 2. vid förhållanden då sannolikheten för konflikt med annan trafik normalt är låg, t.ex. i områden med lågtrafik eller vid bruksflyg på låga nivåer.

Transportstyrelsens beslut angående visa siktvärden för VFR-flygning

TSFS 2014:71 (Ändrad genom TSFS 2014:94)

3 kap. 1 §

Flygning enligt VFR under dager i okontrollerat luftrum på eller under det högsta av 3000 ft (900 m) AMSL eller 1000 ft (300 m) AGL får ske i flygsikt ner till 3 000 meter på följande villkor:

  1. Farten ska inte överstiga 140 kt IAS och den ska ge möjlighet för piloten att upptäcka annan trafik eller hinder i tillräckligt god tid för att undvika kollision.
  2. Sannolikheten för konflikt med annan trafik ska vara låg.
  3. Av tabell s. 5-1 i SERA.5001 i avsnitt 5 i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 923/2012 framgår att flygningen ska ske fritt från moln och med sikt till marken (vattnet).

3 kap. 1 a §

Flygning enligt VFR under dager i okontrollerat luftrum på eller under det högsta av 3 000 ft (900 m) AMSL eller 1 000 ft (300 m) AGL får ske i flygsikt ner till 1 500 meter i trafikvarv med flygplatsen i sikte på följande villkor:

  1. Farten ska inte överstiga 140 kt IAS och den ska ge möjlighet för piloten att upptäcka annan trafik eller hinder i tillräckligt god tid för att undvika kollision.
  2. Sannolikheten för konflikt med annan trafik ska vara låg.
  3. Av tabell s. 5-1 i SERA.5001 i avsnitt 5 i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 923/2012 framgår att flygningen ska ske fritt från moln och med sikt till marken (vattnet).

Original: kompendium-privatflygare.pdf

SERA.5010 Special VFR in control zones

Det finns möjlighet att när tornet är öppet få “Special VFR”. Då gäller det i kontrollzonen när tornet är öppet. Här är regeln att tornet kan bara dela ut “speciell VFR” till en farkost i taget i kontrollzonen

  1. Fri från moln och med sikt till marken (vattnet).
  2. sikten är inte under 1 500m, för helikopter inte under 800m
  3. farten är är 140 kts eller lägre, för att ge tillfälle att hinna upptäcka trafik och hinder i tid för att undvika kollision

En “air traffic control unit ” får inte utfärda ett särskilt VFR-godkännande till luftfartyg att starta eller landa vid en flygplats inom en kontrollzon, eller ange flygplatsens trafikzon eller flygplatsens trafik krets när de rapporterade meteorologiska förhållandena på den flygplatsen är under följande minima:
(1) markens sikt är mindre än 1 500 m eller för helikoptrar mindre än 800 m.
(2) taket är mindre än 180 m (600 ft).

detaljer se Easy Access Rules for Standardised European Rules of the Air (SERA) section 5.